Skip to content Skip to footer

Rozdział I

§ 1. Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy (e-sklep) Muzeum Podkarpackiego w Krośnie (dalej „Księgarnia”) prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej, na podstawie niniejszego Regulaminu (dalej „Regulamin”).
 2. Właścicielem serwisu internetowego w którym działa Księgarnia jest Muzeum Podkarpackie w Krośnie ul. Józefa Piłsudskiego 16, 38-400 Krosno NIP: 684-10-48-586, email: sklep@muzeum.krosno.pl tel. 13 43 2013 76, (opłata jak za połączenie standardowe – wg. cennika właściwego operatora.
 3. Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Księgarni oraz prawa i obowiązki Właściciela Księgarni i Klientów.
 4. Przed rozpoczęciem korzystania z Księgarni Klient jest zobowiązany zapoznać się z niniejszym Regulaminem, a rozpoczęcie korzystania z Księgarni jest równoznaczne z akceptacją wszystkich jego postanowień. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.
 5. Umowy w Księgarni są zawierane w języku polskim.
 6. Do wszystkich produktów oferowanych w Księgarni Muzeum Podkarpackie w Krośnie posiada tytuł prawny.

§ 2. Definicje

Na potrzeby niniejszego Regulaminu poniższe pojęcia oznaczają:

 1. Regulamin – niniejszy regulamin działalności Księgarni internetowej,
 2. Sprzedawca / Muzeum – właściciel Księgarni,
 3. Księgarnia – serwis sprzedaży on-line prowadzony przez Sprzedawcę, dostępny dla Klientów, w ramach którego Klient ma możliwość nabywania Towarów. Oferta Księgarni dostępna jest na stronie: http://muzeum.krosno.pl/ksiegarnia/
 4. Towar – produkt/y oferowany/e Klientowi przez Sprzedawcę za pośrednictwem Księgarni internetowej. Zamieszczone w Księgarni zdjęcia towarów mogą odbiegać kolorystycznie od kolorów rzeczywistych towaru tylko i wyłącznie z uwagi na różną konfiguracje sprzętu komputerowego Sprzedawcy i Klientów,
 5. Formularz zakupu – skrypt będący częścią Księgarni służący do złożenia zamówienia przez Klienta,
 6. Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i jest zdolna do zawierania wiążących umów lub osoba prawna bądź inny podmiot zdolny do zawierania umów,
 7. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej – zakupu – niezwiązanego bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową.
 8. Przedsiębiorca na prawach Konsumenta – Klient, który jest osobą fizyczną zawierającą umowę Sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

§ 3. Wymagania techniczne

 1. Do współpracy z systemem teleinformatycznym Sprzedawcy wymagane jest posiadanie przez Klienta urządzenia podłączonego do Internetu z zainstalowaną dowolną przeglądarką internetową obsługującą stronę kodową UFT-8; nie jest wymagane instalowanie dodatkowych rozszerzeń lub wtyczek.
 2. Do dokonania zakupów w Księgarni wymagane jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej (skrzynki elektronicznej).

Rozdział II

Składanie i realizacja zamówienia

§ 1. Warunki składania zamówień i zawarcie umowy sprzedaży

 1. Warunkiem złożenia zamówienia jest umieszczenie Towaru w wirtualnym koszyku a następnie wypełnienie formularza zamówienia.
 2. Złożenie zamówienia w Księgarni związane jest ze złożeniem oświadczenia, że Klient zapoznał się z Regulaminem i akceptuje zawarte w nim postanowienia.
 3. Wysłanie przez Klienta wypełnionego formularza i złożenie zamówienia w Księgarni stanowi oświadczenie woli Klienta w przedmiocie zawarcia umowy kupna/sprzedaży ze Sprzedawcą, zgodnie z Regulaminem.
 4. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje od Sprzedawcy potwierdzenie otrzymania zamówienia, czyli e-mail, który potwierdza otrzymanie zamówienia wraz z nadanym mu numerem oraz informacjami, tj. dane Sprzedawcy i poszczególne pozycje zamówienia, łączna cena brutto, sposób i termin zapłaty, sposób i termin realizacji zamówienia, prawo odstąpienia od umowy.
 5. Potwierdzenie otrzymania zamówienia potwierdza fakt, że do Sprzedawcy wpłynęło zamówienie Klienta.
 6. Po przygotowaniu zamówienia i otrzymaniu zapłaty Sprzedawca prześle do Klienta w formie e-maila potwierdzenie realizacji zamówienia i rozpocznie wysyłkę zamówienia do Klienta.
 7. Wysyłka potwierdzenia realizacji zamówienia potwierdza zawarcie pomiędzy stronami umowy sprzedaży.
 8. Status zamówienia Klient może śledzić na swoim koncie w zakładce „Zamówienia”.
 9. Zamówienia realizowane będą na adres znajdujący się na terenie Polski.
 10. W celu realizacji zamówień poza granice Polski prosimy o kontakt pod adresem sklep@muzeum.krosno.pl.
 11. Zamówienia w Księgarni można składać przez całą dobę, we wszystkie dni roku.
 12. Zawartość witryny internetowej Księgarni stanowi zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

§ 2. Ceny

 1. Wszystkie ceny Towarów podane na stronie internetowej Księgarni są podawane w polskich złotych i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 2. Ceny nie zawierają kosztów dostawy do Klienta, które są określane w Rozdziale II §6 niniejszego Regulaminu.
 3. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy Towarze w momencie złożenia zamówienia przez Klienta.

§ 3. Sposób płatności

 1. Klient ma do wyboru następujące formy płatności:
 1. zwykłym przelewem na rachunek bankowy, z zastrzeżeniem iż w tytule zapłaty należy podać numer zamówienia,
 2. dopuszcza się inne formy płatności udostępniane przez Sprzedawcę.
 3. Zamówienia niepotwierdzone lub nieopłacone przez Klienta w ciągu 7 dni od chwili złożenia zamówienia będą automatycznie anulowane.

§ 4. Termin płatności

 1. Za datę zapłaty uznaje się datę uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 2. W razie braku zapłaty pełnej ceny w terminie, złożone zamówienia będą automatycznie anulowane. Jeżeli Klient zapłacił część ceny, Sprzedawca zwraca mu całą wpłaconą kwotę.
 3. Dokonując płatności przelewem elektronicznym, w tytule przelewu należy podać numer zamówienia nadany przez Sprzedawcę.
 4. W razie niepodania w tytule przelewu numeru zamówienia przez Klienta, Sprzedawca może podjąć starania w celu ustalenia tego numeru, w szczególności skontaktować się z Klientem. W razie niemożliwości ustalenia numeru zamówienia do danego przelewu Sprzedawca zwróci wpłaconą kwotę na rachunek bankowy, z którego został nadany przelew, a zamówienie zostanie anulowane.

§ 5. Realizacja zamówienia

 1. Sprzedawca oświadcza, iż dołoży wszelkich starań, aby zamówienie Klienta zostało zrealizowane w ciągu 7 dni, licząc od następnego dnia roboczego po otrzymaniu przez Sprzedawcę płatności.
 2. Sprzedawca oświadcza, iż maksymalny termin realizacji zamówienia nie powinien przekroczyć trzydziestu dni od dnia zawarcia umowy [1].
 3. W sytuacji gdy Sprzedawca nie jest w stanie zrealizować całego zamówienia, Klient ma prawo wyboru, czy zrealizuje zamówienie tylko w części, czy rezygnuje z zamówienia.
 4. Dowodem zakupu dla Klientów jest faktura VAT lub paragon fiskalny.

§ 6. Korekta zamówienia

 1. Korektę zamówienia składać można tylko do momentu wysłania do Klienta potwierdzenia wysyłki zamówienia z Księgarni.
 2. Korekty można dokonać, wysyłając e-mail na adres sklep@muzeum.krosno.pl i kontaktując się ze Sprzedawcą pod nr tel. +48 13 432 13 76 (koszt połączenia wg stawki operatora). Dokonując korekty, Klient zobowiązany jest podać numer zamówienia.

§ 7. Sposób i koszty dostawy towaru

 1. Sprzedawca udostępnia następujące formy dostawy zamówionego towaru:
 1. odbiór osobisty – bezpłatnie,
 2. dostawa za pośrednictwem Poczty Polskiej – koszt dostawy zostaje określony każdorazowo w momencie składania zamówienia.
 1. Koszt dostawy ponosi Klient, chyba że Sprzedawca określi inaczej.
 2. Przed odebraniem przesyłki od doręczyciela Klient zobowiązany jest sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia, należy nie przyjmować przesyłki i w obecności doręczyciela sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy.

Rozdział III

Odpowiedzialność za towar i reklamacja

§ 1. Odpowiedzialność za wady rzeczy

 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną (rękojmia [2]).
 2. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:
 1. nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub z przeznaczenia,
 2. nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór,
 3. nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia,
 4. została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.
 1. Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego Towaru Klientowi. Termin ten biegnie na nowo w razie wymiany produktu.
 2. W razie niezgodności towaru z umową Klient najpóźniej w terminie 30 dni od dnia stwierdzenia tej niezgodności jest zobowiązany wysłać zawiadomienie (oświadczenie) o stwierdzonej niezgodności na adres Sprzedawcy, wskazany w Rozdziale 1 § 1 Regulaminu. Dla zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia (oświadczenia) przed jego upływem. Klient zobowiązany jest sporządzić na piśmie opis stwierdzonej niezgodności Towaru z umową oraz wskazać zakres roszczenia (patrz pkt 5).
 3. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Klient może:
 1. żądać wymiany rzeczy na wolną od wad,
 2. żądać usunięcia wady,
 3. żądać obniżenia ceny [3],
 4. odstąpić od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie [4].
 1. Sprzedawca jest obowiązany – na swój koszt – wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Przyjmuje się, iż termin ten wynosi do 14 dni od poinformowania go o wadzie rzeczy.
 2. W przypadku stwierdzenia wad lub niezgodności Towaru z umową Klient może złożyć reklamację lub wysłać na koszt Sprzedawcy [5] reklamowany Towar na adres: Muzeum Podkarpackie w Krośnie, KASA, ul. J. Piłsudskiego 16, 38-400 Krosno.
 3. Klient odsyłający reklamowany Towar do Sprzedawcy jest zobowiązany do załączenia pisemnego oświadczenia zawierającego następujące dane: dane reklamującego – imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania oraz adres e-mail, datę nabycia Towaru, nazwę Towaru, cenę nabycia, dokładnie opisaną wadę oraz okoliczności jej powstania, żądania reklamującego. Składając reklamację, Klient zobowiązany jest również do załączenia dowodu sprzedaży – najlepiej oryginału lub kopii faktury VAT/paragonu fiskalnego lub innego niebudzącego wątpliwości dowodu zakupu. Gotowy formularz reklamacyjny stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 4. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z procedurą składania reklamacji Klient może uzyskać wskazówki, dzwoniąc pod numer telefonu +48 13 432 13 76 (koszt połączenia jak za połączenia lokalne).

§ 2. Odstąpienie od umowy konsumenta

 1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2020 r., poz. 287) Klient będący konsumentem, który zakupił towar na odległość – za pośrednictwem internetowej Księgarni – ma prawo do odstąpienia od umowy bez podawania przyczyn w terminie 14 dni (do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem).
 2. Zwracany Towar nie może nosić śladów korzystania poza koniecznymi do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Towaru.
 3. Formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, jest dostarczany wraz z Towarem.
 4. Oświadczenie o odstąpieniu należy złożyć:
 1. listem poleconym na adres Sprzedawcy, wskazany w Rozdziale 1 § 1 Regulaminu,
 2. w postaci elektronicznej i wysłać Sprzedawcy na adres poczty elektronicznej wskazany w Rozdziale 1 § 1 Regulaminu (Sprzedawca niezwłocznie potwierdza Klientowi e-mailem potwierdzenie przyjęcia oświadczenia).
 1. Odstępując od umowy, Klient jest zobowiązany załączyć dowód sprzedaży – najlepiej oryginał lub kopię faktury VAT/paragonu fiskalnego lub inny niebudzący wątpliwości dowód zakupu.
 2. Konsument ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy – na swój koszt – niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy (do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem).
 3. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia (Sprzedawca zwraca najtańszy oferowany w Sklepie koszt dostarczenia Towaru).
 4. Jeżeli Klient wraz z oświadczeniem o odstąpieniu nie odesłał Towaru, Sprzedawca wstrzymuje się do zwrotu dokonanych przez Klienta płatności do dnia otrzymania Towaru.
 5. Klient może przesłać zwracany Towar na swój koszt na adres: Muzeum Podkarpackie w Krośnie, KASA, ul. Józefa Piłsudskiego 16, 38-400 Krosno.
 6. Towar w miarę możliwości należy odesłać w oryginalnym nieuszkodzonym opakowaniu.
 7. Zwrot należności nastąpi w takiej formie, w jakiej dokonywany był zakup lub na wskazane przez Klienta konto bankowe.
 8. Przesyłki ze zwracanym Towarem nadane za pobraniem lub na koszt odbiorcy (Sprzedawcy) nie będą przyjmowane.
 9. Kupującemu nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku towaru w postaci nagrań dźwiękowych lub wizualnych albo programów komputerowych dostarczonych w zapieczętowanym opakowaniu, jeśli opakowanie to zostało otwarte po dostarczeniu.

§ 3. Rozwiązywanie sporów

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów www.uokik.gov.pl.
 2. Klient będący Konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 1. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).
 2. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
 3. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod adresem e-mail porady@dlakonsumentow.pl oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 889 866.
 4. Pod adresem www.ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

Rozdział IV

Postanowienia wspólne

§ 1. Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe Klienta są przetwarzane przez Sprzedawcę, który jest Administratorem Danych Osobowych.
 2. Sprzedawca przetwarza udostępnione przez Klienta dane osobowe wyłącznie w zakresie, w jakim jest to niezbędne do wykonania umowy sprzedaży, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy sprzedaży, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych). Przetwarzanie danych osobowych Klienta jest niezbędne w szczególności w związku z: potwierdzeniem otrzymania złożonego przez Klienta zamówienia, potwierdzeniem otrzymania płatności za zamówiony towar, wysyłką towaru, ewentualnym dochodzeniem roszczeń przez Klienta z tytułu odpowiedzialności Sprzedawcy za wady towaru lub tych związanych z gwarancją.
 3. W celu realizacji zamówienia Klient zobowiązany jest do podania Sprzedawcy wszystkich swoich poniższych danych osobowych
 1. imienia i nazwiska lub firmy, pod którą działa,
 2. adresu korespondencyjnego lub adresu, na który zostanie wysłane zamówienie,
 3. numeru telefonu,
 4. adresu e-mail.
 1. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, a zarazem niezbędne do zawarcia i wykonania umowy sprzedaży. Odmowa udostępnienia swoich danych osobowych przez Klienta będzie skutkowała niemożnością złożenia zamówienia w Księgarni internetowej, a tym samym uniemożliwi zawarcie umowy sprzedaży.
 2. Sprzedawca stosuje adekwatne środki ochrony danych osobowych, które zostały mu udostępnione przez Klienta.
 3. Dane osobowe Klientów Sklepu Internetowego przechowywane będą do czasu zrealizowania umowy sprzedaży oraz do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z umowy sprzedaży internetowej.
 4. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego będą pracownicy Administratora bezpośrednio związani z realizacją umowy sprzedaży internetowej (Kasa, Dział Promocji, Dział Księgowości), jak również podmioty zewnętrzne: operator płatności Sklepu Internetowego, banki, operator pocztowy.
 5. Klienci Sklepu Internetowego posiadają prawo dostępu do treści podanych danych osobowych oraz prawo ich  sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie, z tym zastrzeżeniem, że cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W takich sytuacjach Klienci proszeni są o bezpośredni kontakt z inspektorem ochrony danych Administratora..
 6. W każdym czasie Klienci mają prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznają, iż przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy RODO.
 7. Administrator danych osobowych nie będzie przekazywał danych osobowych Klientów do państwa trzeciego.
 8. Administrator danych osobowych na bieżąco prowadzi analizę ryzyka, w celu zapewnienia, że dane osobowe podane przez Klientów podczas dokonywania zakupu internetowego przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny, a dostęp do ich danych osobowych mają jedynie osoby upoważnione i to w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez te osoby zadania.

§ 2. Prawa autorskie i pokrewne

 1. Wszelkie treści zamieszczane w Księgarni, łącznie z tekstami, zdjęciami, grafiką, plikami audio i wideo są własnością Sprzedawcy, jeśli wyraźnie nie stwierdzono inaczej.
 2. Treści te są chronione prawem autorskim i bez zgody właściciela mogą być używane jedynie do osobistego użytku, nie mogą być publicznie wykorzystywane w jakikolwiek sposób bez pisemnej zgody właściciela, powielane, zmieniane itp.
 3. Bezprawne użycie zastrzeżonego logo i nazwy Sprzedawcy jest zabronione.
 4. Sprzedawca ostrzega, że naruszenie praw autorskich i innych będzie ścigane na drodze cywilnej lub karnej.

§ 3. Polityka cookies

 1. Księgarnia posługuje się tzw. plikami cookies (ciasteczka).
 2. Pliki te są zapisywane na komputerze Klienta przez serwer Sprzedawcy i dostarczają danych statystycznych o aktywności Klienta, w celu dobrania naszej oferty do jego indywidualnych potrzeb i zainteresowań.
 3. Oprogramowanie Księgarni w plikach cookies zapisuje informacje dotyczące następujących obszarów: informacje na temat sesji, ostatnio oglądane produkty.
 4. Klient może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies, jednak musi mieć świadomość, że w niektórych przypadkach odłączenie tych plików może wpłynąć na utrudnienia w korzystaniu z oferty Księgarni.

§ 4. Wyłączenie odpowiedzialności

 1. Na stronie internetowej Muzeum Podkarpackiego w Krośnie znajdują się hiperłącza do innych stron internetowych. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczone na tych stronach i ich niezgodność z obowiązującym prawem.
 2. Korzystanie z serwisu i pobieranie plików odbywa się na odpowiedzialność Klienta.

Rozdział V

Postanowienia końcowe

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin jest częścią zawieranej przez Sprzedawcę oraz Klienta umowy sprzedaży.
 2. Prawem właściwym dla umów sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą na warunkach określonych w Regulaminie jest prawo polskie.
 3. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów sprzedaży między Sprzedawcą a Klientem będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu.

§ 2. Wejście w życie i zmiany Regulaminu

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Muzeum.
 2. Muzeum Podkarpackie w Krośnie zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Muzeum. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta. Nowa treść Regulaminu obowiązywać będzie Klienta po zaakceptowaniu przez niego zmian, o których został powiadomiony.

[1] Por. art. 5431 k.c

[2] Por. art. 5561 k.c. – 5563 k.c.

[3] Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostają do wartości rzeczy bez wady – art. 560 § 3 k.c.

[4] Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady – art. 560 k.c.

[5] Por. art. 5612 k.c. § 1. Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą do miejsca oznaczonego w umowie sprzedaży, a gdy takiego miejsca nie określono w umowie – do miejsca, w którym rzecz została wydana kupującemu

INSTYTUCJA KULTURY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Logo województwa Podkarpackiego

Konto Muzeum Podkarpackiego w Krosnie Bank Pekao SA 14 1240 2311 1111 0010 9647 7149

Muzeum Podkarpackie w Krośnie © 2024. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.

Skip to content