Skip to content Skip to footer

Początki Biblioteki muzealnej mają związek z powołaniem Sekcji Muzealnej przy Zarządzie PTTK w 1954 roku. Pierwsze zgromadzone książki pochodziły z darów i przekazów społecznych. Organizujące się Muzeum otrzymało do swoich zbiorów książki należące kiedyś do różnych placówek społecznych i oświatowych, a także będące częścią kolekcji dworskich. Pozyskano w ten sposób m.in. stare druki: dzieła Woltera, Szekspira, Rousseau i wiele innych XIX-wiecznych wydawnictw. Do Muzeum trafiły też książki będące własnością krośnieńskich stowarzyszeń i instytucji: Towarzystwa „Zgoda”, Biblioteki Towarzystwa Szkoły Ludowej, C.K. Seminarium Nauczycielskiego, C. K. Szkoły Realnej. Od 1965 roku kiedy to Muzeum otrzymało statut Biblioteka funkcjonuje jako jeden z działów Muzeum Podkarpackiego w Krośnie.

Biblioteka muzealna jest biblioteką specjalistyczną. Gromadzenie zbiorów odbywa się ze szczególnym uwzględnieniem dziedzin reprezentowanych w Muzeum. Pozyskujemy wydawnictwa głównie z takich dziedzin wiedzy jak: historia i technika oświetlenia, szkło, sztuka, archeologia, historia Polski i regionu tzw. Crosniana. Gromadzone są również publikacje dotyczące muzealnictwa, numizmatyki, medalierstwa, konserwatorstwa, ochrony zabytków.

Księgozbiór Biblioteki liczy obecnie 28 213 woluminów. Książki stanowią 15 272 woluminów, wydawnictwa ciągłe (gazety i czasopisma) 12 600 woluminów, kartografia 185 woluminów, stare druki 156 woluminów. Podstawą księgozbioru są XIX i XX wieczne wydawnictwa, z przewagą tych ostatnich. Zbiory zgromadzone są w 29 działach, reprezentujących różne dziedziny wiedzy. Osobny zbiór tworzą wydawnictwa związane z Krosnem i okolicami tzw. Crosniana oraz księgozbiór podręczy zawierający słowniki, encyklopedie, leksykony. W działach poważną część zbiorów stanowią bieżące czasopisma fachowe i naukowe takie np. jak: „Rocznik Historii Sztuki”, „Biuletyn Historii Sztuki”, „Spotkania z Zabytkami”, „Acta Archaeologica Carpathica”, „Archeologia Polski”, Studia Historyczne”, „Kwartalnik Historyczny”, „Przegląd Historyczny”, „Wojskowy Przegląd Historyczny”. Znaczną częścią zbiorów, stale wzbogacaną są druki dawne i współczesne dotyczące Krosna i regionu. Wszystkie zgromadzone w tym zbiorze druki związane są z regionem poprzez miejsce wydania, tematykę bądź autorów.

Godziny dostępności czytelni

wtorek, środa, czwartek, piątek
godz. 8.00 – 15.00

Kolekcje

Zbiory kartograficzne Biblioteki to w większości mapy XX wieczne. Na szczególną uwagę zasługują mapy starsze wykonane techniką miedziorytniczą dotyczące Galicji: „Lubomeria et Galiciae Regni tabula geographica impensis homonnierum haeredum” z 1775 roku i „Charte vol Ost und West Galizien” z 1804 roku oraz wykonane techniką litograficzną mapy: „Karta Królestwa Polskiego” z 1828 roku i „Mappa jeneralna Królestwa Polskiego” z 1829 roku.

Do głównych zadań Biblioteki należy gromadzenie, dokumentowanie i udostępnianie zbiorów, prowadzenie działalności informacyjnej w oparciu o księgozbiór, katalogi, bibliografie i zasoby internetowe. Księgozbiór służy pracownikom Muzeum jako źródło informacji w pracy naukowo-badawczej, ekspozycyjnej, konserwatorskiej, oświatowej, dokumentacyjnej, wydawniczej. Specyfika Biblioteki muzealnej sprawia, że zbiorów nie wypożycza się na zewnątrz. Prawo do wypożyczeń mają jedynie pracownicy. Czytelnicy z zewnątrz korzystają ze zbiorów na miejscu.
Biblioteka wyposażona jest w alfabetyczny i systematyczny kartkowy katalog zbiorów oraz elektroniczny katalog w programie bibliotecznym Libra 2000.

Okruchy zbiorów

INSTYTUCJA KULTURY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Logo województwa Podkarpackiego

Konto Muzeum Podkarpackiego w Krosnie Bank Pekao SA 14 1240 2311 1111 0010 9647 7149

Muzeum Podkarpackie w Krośnie © 2023. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.

Skip to content