Skip to content Skip to footer

INFORMACJE DOTYCZĄCE OCHRONY PRYWATNOŚCI

 1. Tożsamość administratora

Administratorem jest Muzeum Podkarpackie w Krośnie, reprezentowane przez Dyrektora z siedzibą przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 16, 38-400 Krosno.

 1. Dane kontaktowe administratora

Z administratorem – Muzeum Podkarpackim w Krośnie można się kontaktować poprzez adres email muzeum@muzeum.krosno.pl lub na adres siedziby administratora.

 1. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych

Administrator – Muzeum Podkarpackie w Krośnie wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@muzeum.krosno.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

 1. Cel przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu:

 • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze,
 • realizacji umów zawartych z kontrahentami Muzeum,
 • wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym i realizacji działalności statutowej,
 • w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 1. Podstawa prawna

Podstawą przetwarzania danych, są postanowienia art. 6, ust 1, lit. b); art. 6, ust 1, lit. c); art. 6, ust 1, lit. d); art. 6, ust 1, lit. e); art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (z późniejszymi zmianami) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 1. Odbiorcy danych

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być organy władzy publicznej lub podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

 1. Przekazanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Pani/Pana dane mogą być przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych jedynie na podstawie przepisów prawa krajowego, umów międzynarodowych i obowiązujących konwencji.

 1. Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych powyżej, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 1. Prawa podmiotów danych

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

 • prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 • prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
 • prawo do przenoszenia danych osobowych
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

 

 1. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Unii Europejskiej Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

 1. Informacja o dowolności lub obowiązku podania danych

W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą profilowane.

 1. Bezpieczeństwo

Wszystkie dane osobowe zbierane przez Muzeum chronione są z użyciem racjonalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa, w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieuprawnionym wykorzystaniem.

 1. Informacje dodatkowe

Zakres zbieranych danych jest jak najmniejszy i dotyczy jedynie tych danych, które są niezbędne do realizacji wyżej wymienionych celów. Dane te nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu. Dane te są przetwarzane wyłącznie dla potrzeb Muzeum, nie są i nie będą też udostępniane innym podmiotom, z wyjątkiem danych udostępnianych jednorazowo i doraźnie przewoźnikom w celu dostarczenia zamówionej przesyłki a także w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych lub rachunkowych.

INSTYTUCJA KULTURY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Logo województwa Podkarpackiego

Konto Muzeum Podkarpackiego w Krosnie Bank Pekao SA 14 1240 2311 1111 0010 9647 7149

Muzeum Podkarpackie w Krośnie © 2024. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.

Skip to content