Skip to content Skip to footer

Konkurs historyczny 2023/2024

Muzeum Podkarpackie w Krośnie uprzejmie informuje, że zamierza przeprowadzić konkurs historyczny „Powiat krośnieński – historia i współczesność” dla uczniów klas VI-VIII szkół podstawowych w Krośnie i powiecie krośnieńskim. W tym roku temat przewodni to: „Krosno i powiat krośnieński w dobie autonomii galicyjskiej (1867-1914)”. Pytania dotyczyć będą organizacji i funkcjonowania władz autonomicznej Galicji, miasta Krosna oraz dokonujących się w tym czasie różnorodnych przemian w życiu codziennym, społecznym i gospodarczym w powiecie krośnieńskim. Literatura obowiązująca na poszczególne etapy konkursu została dołączona do regulaminu. Konkurs został zgłoszony przez organizatora na listę konkursów kuratoryjnych wpisywanych na świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.

Eliminacje szkolne zostaną przeprowadzone 25 marca 2024 r. Do finału konkursu, który odbędzie się  w Muzeum Podkarpackim 6 czerwca 2024 r., kwalifikuje się jeden reprezentant danej szkoły.

Prosimy o przekazanie do Muzeum Podkarpackiego (listem lub pocztą elektroniczną na adres: historia@muzeum.krosno.pl) do 5 marca 2024 roku informacji o zamiarze przeprowadzenia eliminacji szkolnych i liczbie uczestników konkursu.

Regulamin XVIII edycji powiatowego konkursu historycznego

„Powiat krośnieński – historia i współczesność”

rok szkolny 2023/24

§1

Informacje ogólne

 1. Organizatorem powiatowego konkursu historycznego „Powiat krośnieński – historia i współczesność” jest Muzeum Podkarpackie w Krośnie, 38-400 Krosno, ul. Józefa Piłsudskiego 16.
 2. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie, rodzaj nagród i sposób ich uzyskania.
 3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez uczestników konkursu jest organizator konkursu.
 4. Dane osobowe uczestnika będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia konkursu oraz jego promocji w trakcie i po zakończeniu konkursu.

§2

Cele konkursu

 1. Popularyzacja wiedzy z zakresu historii Polski, powiatu krośnieńskiego i miasta Krosna od XIV wieku do czasów najnowszych.
 2. Rozwijanie zainteresowań i wspieranie uzdolnień uczniów.
 3. Promocja uczniów zdolnych, nauczycieli i szkół podstawowych powiatu krośnieńskiego.
 4. Uczniowie biorący udział w konkursie będą mieć możliwość pozyskania wiedzy z historii regionu.
 5. Nauczyciele będą mogli wykorzystać informacje z historii regionalnej w nauczaniu historii.

§3

Zakres tematyczny konkursu

 1. Konkurs organizowany przez Muzeum Podkarpackie w Krośnie jest konkursem historycznym. Dotyczy najważniejszych wydarzeń z historii Polski, miasta Krosna i powiatu krośnieńskiego, osiągnięć gospodarczych, rozwoju kultury, edukacji i sportu oraz zasług wybitnych postaci związanych z regionem krośnieńskim od XIV wieku aż po czasy współczesne.
 2. W roku szkolnym 2023/24 konkurs obejmował będzie zagadnienia z tematu: Krosno i powiat krośnieński w dobie autonomii galicyjskiej (1867-1914).

§4

Uczestnicy konkursu

 1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas VI-VIII szkół podstawowych z terenu powiatu krośnieńskiego.

§5

Harmonogram i zasady przeprowadzenia konkursu

 1. Konkurs jest dwuetapowy. Składa się z etapu szkolnego i powiatowego (finał).
 2. Etap szkolny przeprowadza Szkolna Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora szkoły.
 3. O przystąpieniu do konkursu i liczbie uczestników szkoły podstawowe poinformują organizatora drogą pocztową lub mailową (historia@muzeum.krosno.pl) do 5 marca 2024 r.
 4. Pytania konkursowe na etap szkolny zostaną dostarczone przez organizatora konkursu do szkół podstawowych, które zgłosiły swój udział w konkursie, przesyłką pocztową i elektroniczną.
 5. Etap szkolny konkursu zostanie przeprowadzony 25 marca 2024 r. od 10.00 do 11.00. Czas pracy ucznia nad zadaniami konkursowymi to 60 minut.
 6. W etapie szkolnym odpowiedzi uczniów zostaną sprawdzone przez Szkolną Komisję Konkursową.
 7. Każda szkoła wyłania jednego reprezentanta do etapu powiatowego. W przypadku równej liczby punktów brana jest pod uwagę kolejność zakończenia pracy przez uczestników konkursu etapu szkolnego.
 8. Protokoły z etapu szkolnego należy przesłać do Muzeum Podkarpackiego w Krośnie drogą pocztową lub mailową do 5 kwietnia 2024 r.
 9. Etap powiatowy konkursu (finał) odbędzie się 6 czerwca 2024 r. w Muzeum Podkarpackim w Krośnie.

§6

Laureaci i finaliści konkursu

 1. Uczestnicy etapu powiatowego, którzy zajęli I, II i III miejsce uzyskują tytuł Laureata Konkursu.
 2. Uczestnicy etapu powiatowego, którzy zajęli IV, V i VI miejsce uzyskują tytuł Finalisty Konkursu.
 3. O kolejności zajętych miejsc decyduje liczba zdobytych punktów. W przypadku równej liczby punktów brana jest pod uwagę liczba punktów uzyskana w etapie szkolnym oraz kolejność zakończenia pracy przez uczestników etapu powiatowego (finału).
 4. Pozostali uczestnicy konkursu otrzymują dyplomy uczestnictwa.

§7

Tematyka edycji konkursu na rok szkolny 2023/24 i wybrana literatura na etap szkolny i powiatowy

 1. Konkurs będzie dotyczył wiedzy i umiejętności uczniów z tematu: „Krosno i powiat krośnieński w dobie autonomii galicyjskiej (1867-1914)”.
  1. Wybrana literatura:

Etap szkolny:

Kłaczkow J., Łaszkiewicz A., Roszak S., Wczoraj i dziś. Podręcznik do historii dla klasy siódmej szkoły podstawowej, wyd. Nowa Era, s. 129, 131, 134-135, 140, 144-145.

Buszko J., Galicja 1859-1914. Polski Piemont?, Warszawa 1989, s. 10-13, 33-41.

Homola I., Krosno i powiat krośnieński w latach 1772-1914, [w:] Krosno. Studia z dziejów miasta i regionu, T. 1, pod red. J. Garbacika, Kraków 1972, s. 248-276.

Łopatkiewicz B., Towarzystwo gimnastyczne „Sokół” w Krośnie w latach 1892-1914, [w:] Krosno. Studia z dziejów miasta i regionu, T. 3, pod red. S. Cynarskiego, Rzeszów 1995, s. 135-159.

Etap powiatowy (finał)

Obejmuje literaturę z etapu szkolnego i ponadto:

Bereś E., Krosno i jego samorząd w dobie autonomii galicyjskiej, Krosno 2008, s. 17-60, 78-116, 121-127, 132-133, 138, 140, 145, 146-151, 154-170, 188-232, 259, 297, 320.

INSTYTUCJA KULTURY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Logo województwa Podkarpackiego

Konto Muzeum Podkarpackiego w Krosnie Bank Pekao SA 14 1240 2311 1111 0010 9647 7149

Muzeum Podkarpackie w Krośnie © 2024. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.

Skip to content