Skip to content Skip to footer

Pogranicze w turystycznej podróży. Od Sniny do Karpackiej Troi

Tytuł projektu „Pogranicze w turystycznej podróży. Od Sniny do Karpackiej Troi”

Koncepcja projektu zakłada utworzenie wspólnej polsko-słowackiej oferty turystycznej w oparciu o dziedzictwo kulturowo-historyczne regionu pogranicza.

Partnerzy projektu:

Muzeum Podkarpackie w Krośnie oraz Miejski Ośrodek Kultury i Oświaty w Sninie.

Główne działania:

  • Rozbudowa i unowocześnienie infrastruktury Skansenu Archeologicznego Karpacka Troja w Trzcinicy oraz Ośrodka Kultury w Sninie;
  • Odtworzenie oraz prezentacja dawnych zwyczajów i wydarzeń historycznych związanych ze wspólnym dziedzictwem historycznym i kulturowym ziem polsko-słowackiego pogranicza.

Cel projektu:

Kształtowanie oferty turystycznej zwiększającej rolę kultury i turystyki w rozwoju gospodarczym i włączeniu społecznym regionu przygranicznego oraz popularyzacja materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego o znaczeniu transgranicznym.

Grupy docelowe (interesariusze):

Turyści, mieszkańcy, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe.

Obszar realizacji projektu:

Pogranicze polsko-słowackie, ze szczególnym uwzględnieniem Skansenu w Trzcinicy i Miasta Snina.

Wartość projektu (szacunkowy budżet):

1,7 mln Euro

Planowany okres realizacji projektu:

czerwiec 2024 – grudzień 2025

Termin na zgłaszanie uwag/pytań/sugestii

Uwagi, pytania, sugestie dotyczące projektu można zgłaszać do 25.09.2023 r. za pomocą załączonej ankiety, telefonicznie lub osobiście. Dane kontaktowe osób przyjmujących zgłoszenia podano poniżej.

Kontakt w sprawie partycypacji

Małgorzata Wołek, Muzeum Podkarpackie w Krośnie, tel. +48/13-43-213-76;                                                                        mail: malgorzata.wolek@muzeum.krosno.pl

Diana Turčík,  Mestské kultúrne a osvetové stredisko v Snine, tel. +57/762-3635,

mail: riaditelka@kulturasnina.sk Projekt zostanie złożony w ramach naboru wniosków o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg Polska – Słowacja 2021-2027: priorytet 3. Twórcze i atrakcyjne turystycznie Pogranicze, cel szczegółowy 1. Wzmacnianie roli kultury i zrównoważonej turystyki w rozwoju gospodarczym, włączeniu społecznym i innowacjach społecznych.

INSTYTUCJA KULTURY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Logo województwa Podkarpackiego

Konto Muzeum Podkarpackiego w Krosnie Bank Pekao SA 14 1240 2311 1111 0010 9647 7149

Muzeum Podkarpackie w Krośnie © 2023. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.

Skip to content