Skip to content Skip to footer

KONFERENCJA ARCHEOLOGICZNA

Muzeum Podkarpackie w Krośnie

The Subcarpathian Museum in Krosno

ma zaszczyt zaprosić na międzynarodową konferencję archeologiczną na temat:
is honoured to invite you to the international archaeological conference on:


Późne średniowiecze w Karpatach
Late Middle Ages in the Carpathians


Konferencja odbędzie się w dniach
23 – 24 listopada 2023 roku w sali konferencyjnej Muzeum Podkarpackiego w Krośnie, ul. J. Piłsudskiego 14
The conference will take place on November 23 and 24 in the conference room of Subcarpathian Museum in Krosno, 14 Piłsudskiego Street

PROGRAM KONFERENCJI


23 listopada 2023, czwartek

SESJA I, GODZ. 9:00 – 13:00


mgr Jan Gancarski (dyrektor Muzeum Podkarpackiego w Krośnie)
– otwarcie konferencji


prof. dr hab. Michał Parczewski (Rzeszów)
Kilka późnośredniowiecznych oraz wczesnonowożytnych zagadek z Beskidu Niskiego i jego przedgórza


dr Piotr Kotowicz (Sanok)
Średniowieczna ceramika szkliwiona z grodziska „Zamczysko” w Sanoku
(Białej Górze). Przyczynek do lokalnej wymiany handlowej w okresie pomongolskim na Rusi Halicko-Włodzimierskiej


mgr Gabriela Glinianowicz (Sanok)
Średniowieczne elementy stroju z grodziska „Zamczysko” w Sanoku (Białej Górze)


mgr Edyta Anna Marek, mgr Tomasz Wąsowski (Rzeszów, Kielce)
Wyniki prac archeologicznych w piwnicach kamienicy nr 6 w Rynku w Krośnie w sezonie archeologicznym 2022/2023 oraz w części płyty Rynku graniczącej z kamienicą


mgr Tomasz Leszczyński, mgr Mateusz Kłosowicz (Krosno)
Średniowieczne latryny krośnieńskie w świetle badań archeologicznych


dr hab. Piotr Łopatkiewicz, prof. PANS (Krosno)
Nieznany późnogotycki tryptyk z kościoła parafialnego w Krośnie w zbiorach Muzeum Narodowego we Wrocławiu


Dyskusja
Przerwa obiadowa

SESJA II, GODZ. 15:00 – 18:00

mgr Antoni Lubelczyk (Rzeszów)
Późnośredniowieczny zamek „Golesz” w świetle badań archeologicznych w latach 2010-2019

dr Paweł Kocańda (Biecz)
Bohemi Cracoviam muraverunt. Budownictwo obronno-rezydencjonalne Wacława II czeskiego i biskupa Jana Muskaty w południowej Małopolsce w świetle aktualnych badań.


mgr Bożena Chorąży, dr Bogusław Chorąży (Bielsko-Biała)
Zamek w Bielsku w świetle badań archeologicznych


PhDr. Mária Kotorová-Jenčová, PhD (Miňovce)
Nálezy z Hrádu v Mrázovciach, okr. Stropkov


mgr Mario Bielich, PhD (Nitra)
Late Medieval and Modern finds from Nitra Castle on the example of small archaeological excavations in 2010 and 2013


mgr Samuel Španihel, PhD, mgr Jan Anlauf (Valašské Meziříčí) Pozdně středověká keramika z východní Moravy


doc. PhDr. Matej Ruttkay, CSc., PhDr. Marián Soják, PhD
(Nitra, Spišská Nová Ves)
Príspevok k neskorostredovekému osídleniu slovenskej časti Vysokých Tatier


Dyskusja


Godz. 19:00 – Spotkanie towarzyskie


24 listopada 2023, piątek

SESJA III, GODZ. 9:00 – 14:00

PhDr. Marián Soják, PhD (Spišská Nová Ves)
Neskorý stredovek v slovenských jaskiniach


PhD Gábor Szörényi (Miskolc)
“Recycling castles” and camplike fortifications – Hussitian castles in Northeast
Hungary


PhD Gyöngyvér Bíró, Melinda Miskolczi (Szeged, Miskolc)
Medieval and early modern roof tiles in the Carpathian Basin


prof. dr hab. Swiatoslaw Tersky (Lwów)
Importy ze Złotej Ordy w zespołach ceramicznych z XIV wieku z miast Zachodniej Ukrainy

PRZERWA KAWOWA , GODZ. 11:00 – 11:15

канд. іст. наук Наталiя Стеблiй (Львів)
Пiзньoсерeдньoвiчнi стiжкoвi гoрoдищa з тeритoрії зaхiднoї Укрaїни:
стaн дoслiджeння, прoблeми датування та істoричнoї атрибуції


dr hab. Vira Hupało, dr Roman Myśka (Lwów)
Studnia średniowieczna naskalnej fortecy Tustań


др Наталя Булик (Львів)
Ярослав Пастернак і пізньосередньовічна археологія заходу України


проф. Роман Берест (Львів)
Проблема існування печерного чернецтва Галичини в добу пізнього середньовіччя


Dyskusja
Podsumowanie obrad

Opłata konferencyjna dla osób zainteresowanych wynosi 150 zł i musi zostać uiszczona przelewem na konto Bank Pekao SA 14 1240 2311 1111 0010 9647 7149 lub w kasie Muzeum

INSTYTUCJA KULTURY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Logo województwa Podkarpackiego

Konto Muzeum Podkarpackiego w Krosnie Bank Pekao SA 14 1240 2311 1111 0010 9647 7149

Muzeum Podkarpackie w Krośnie © 2024. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.

Skip to content