Skip to content Skip to footer

Ekspozycja prezentuje malarstwo, rzeźbę, rzemiosło artystyczne oraz przykłady zabytkowych mebli z XIX i początku XX wieku. Mieści się ona w obrębie dwóch sal o wyjątkowo artystycznym klimacie, podkreślonym przez typowo renesansowe sklepienia kolebkowe z lunetami. Wystawa podzielona została na dwie części.

Pierwsza z nich prezentuje zabytki sztuki z terenu Krosna i okolic, począwszy od połowy XIX wieku do lat 30. wieku XX. Zgromadzone tu obiekty stanowią najcenniejszą spuściznę wśród zachowanych pamiątek życia artystycznego ziemi krośnieńskiej. Prezentowane są tu dzieła malarskie wybitnych twórców związanych z regionem. Należą do nich wychowankowie Jana Matejki, kształcący się w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych oraz uczelniach zagranicznych: Seweryn Bieszczad (1852-1923), wybitny akwarelista, zwany „krośnieńskim Canaletto”, Stanisław Bergman (1862-1930), krośnianin, piewca malarstwa historycznego, Franciszek Daniszewski (1858-1922), założyciel zakładu artystyczno-malarskiego i fotograficznego ”Sztuka” w Krośnie i ugrupowania artystycznego o tej samej nazwie oraz Aleksander Augustynowicz (1865-1944), tworzący obrazy rodzajowe. W tej części ekspozycji prezentowane jest również malarstwo Jana Kazimierza Olpińskiego (1878-1936), który tworzył pejzaże, głównie Podola, Beskidów i Huculszczyzny.
Druga część ekspozycji stałej, usytuowana w obrębie kolejnej sali wystawowej, prezentuje krośnieńską twórczość artystyczną XX wieku. Niezbędnym podkreślenia jest fakt znaczącej roli, jaką odgrywało twórcze środowisko Krosna i okolic w połowie XX wieku. W Krośnie w roku 1945 utworzony został pierwszy w powojennej Polsce Zawodowy Związek Artystów Plastyków. Powstał on z inicjatywy malarza Zdzisława Truskolaskiego, który zorganizował pierwszą po wojnie wystawę malarstwa (marzec 1945) oraz tzw. ”Salon wiosenny” (czerwiec 1945). Rozpoczął on ponadto wydawanie czasopisma ”Sztuka i Życie”, założył tu szkołę plastyczną, a przede wszystkim propagował przybliżanie sztuki poprzez organizowanie wystaw dostępnych szerokiej publiczności i zachęcanie artystów do aktywnej działalności twórczej i społecznej. Prezentowane jest tu malarstwo następujących twórców: Bronisława Olszewskiego (1874-1959), mistrza portretu, nauczyciela rysunku w Szkole Realnej w Krośnie, Zdzisława Truskolaskiego (1899-1949), Stanisława Kochanka (1905-1995), wybitnego malarza, rzeźbiarza, scenografa i karykaturzysty, Władysława Niepokoja (1905-1985), propagującego malarstwo realistyczne, Jana Ekierta (1907-1993), działającego na gruncie francuskim, który malował wiele, tworząc kompozycje idealnie łączące wysmakowany kolor, proporcje i wrażliwą obserwację natury oraz Jana Jankiewicza (1911-1987), doskonałego pejzażysty.

Parter Muzeum Podkarpackiego w Krośnie

Krosno, ul. Piłsudskiego 16

Na oddzielną notę zasługuje również twórczość rzeźbiarzy: Andrzeja Lenika (1864-1929), który prowadził w Krośnie swoją pracownię artystyczno-rzeźbiarską, specjalizującą się w zakresie sztuki i rzeźby sakralnej oraz Władysława Kandefera (1921-2016) –  przedstawiciela nurtu realistycznego, który tworzył rzeźbę w drewnie, metaloplastykę i medalierstwo. Stała ekspozycja sztuki przygotowana przez Dział Artystyczny posiada niewątpliwie wysoką wartość edukacyjno-artystyczną. Zamierzonym jej celem jest zarówno ukazywać walory prezentowanych eksponatów, jak i informować oraz przywoływać historyczne fakty, rozwijającej się twórczości artystycznej środowiska krośnieńskiego.

Kolekcje

Dział Artystyczny gromadzi eksponaty z zakresu historii sztuki głównie związane z historią artystyczną Krosna i regionu. O wartości zbiorów świadczą wysokiej klasy zabytki znajdujące się w kolekcji pozyskane dzięki zakupom, darom i przekazom. Najstarszym eksponatem jest polichromowana rzeźba Matki Boskiej z Dzieciątkiem z Równego, datowana na lata 1390-1400. Niezwykle cenne są: malowany temperą na desce obraz wotywny Andrzeja Momota Szebieńskiego herbu Biberstein (tzw. obraz z Wojkówki) z lat 1480-1490 oraz rewersy skrzydeł tryptyku ze św. Wojciechem i św. Stanisławem z 3 ćwierci XV wieku. Wiek XVI i XVII reprezentuje kolekcja rzeźby sakralnej. Niezwykle wartościowy jest zbiór malarstwa portretowego z okresu XVIII i XIX wieku. Należą do niego wizerunki członków rodzin szlacheckich, m.in. Załuskich, Skórskich, Jabłonowskich. Bogatą część zbiorów Działu Artystycznego stanowi malarstwo i rzeźba z przełomu XIX i XX wieku. Znajdują się tu prace uczniów Jana Matejki: Seweryna Bieszczada (1852-1922), Stanisława Bergman (1862-1930), Franciszka Daniszewskiego (1858-1922) oraz Aleksandra Augustynowicza (1865-1944). Rzeźbę z przełomu XIX i XX wieku reprezentują prace Andrzeja Lenika (1864-1929) oraz Karola Hukana (1880-1958). Oprócz tego Muzeum posiada w swoich zbiorach  pojedyncze, bardzo cenne obrazy  z XIX wieku, m.in.: Jana Styki „Szarżę Honvedów” (fragment „Panoramy Siedmiogrodzkiej”) z 1897 roku czy rysunek Aleksandra Gryglewskiego „Kaplica Porcjuszów” z krośnieńskiej fary z 1877 roku. Oprócz tego placówka dysponuje rysunkami architekta i teoretyka architektury Jana Sas Zubrzyckiego (1860-1935) oraz licznym zbiorem prac nauczyciela rysunku w Szkole Realnej w Krośnie – Bronisława Olszewskiego (1874-1959). Na szczególną uwagę zasługują prace artystów pochodzących z Krosna i okolic, tworzących od 1 połowy XX wieku, są to: Zdzisław Truskolaski (1899-1949), Stanisław Kochanek (1905-1995), Władysław Niepokój (1905-1985), Stanisław Witowski (1899-1985), Jan Wodyński (1903-1988) czy Jan Janikiewicz (1911-1987). Muzeum poszczycić się może licznym zbiorem prac Jana Ekierta (1907-1993), pochodzącego z Komborni k. Krosna, a działającego na gruncie francuskim. Osobną grupę stanowi malarstwo z 2 połowy XX wieku reprezentowane m.in. przez: Franciszka Starowieyskiego (1930-2009), Stanisława Puchalika (1939-2012), Bogdana Biernata (1953-2013), Stanisława Białogłowicza, Wacława Kuczmy, Stanisława Batrucha, Ryszarda Kryńskiego oraz rzeźba takich artystów jak: Władysława Kandefera (1921-2016), Romana Górki, Macieja Syrka. Dział Artystyczny gromadzi również rzemiosło artystyczne, meble, ceramikę oraz wyroby jubilerskie. Liczna jest kolekcja plakatów, głównie z lat 70. i 80 ubiegłego wieku, koncentrujących się na propagandzie i agitacji rządowej ówczesnego systemu politycznego. Gromadzone są również dokumenty archiwalne, przede wszystkim pamiątki po artystach związanych z Krosnem, fotografie przedstawiające wybitne postaci oraz okolicznościowe karty pocztowe. Ważne miejsce w zbiorach działu zajmują fotografie ukazujące zabudowę Krosna i okolicznych miejscowości z XIX i XX wieku (w tym najstarsze zdjęcie Krosna z 1868 roku, przedstawiające widok na zachodni fragment północnej pierzei Rynku z dzwonnicą farną w tle).

Prawdziwym skarbem Działu jest unikatowy fortepian Pleyel nr fabryczny 32490 z 1862 roku. Ta paryska manufaktura dostarczała swe instrumenty samemu Fryderykowi Chopinowi. Nasz Pleyel jest jednym z najstarszych i jednym z nielicznych w pełni sprawnych tego typu instrumentów w Polsce, który posiada oryginalne instrumentarium strunowe i wciąż można usłyszeć wygrywane na nim mazurki i walce…

Dział Artystyczny wraz z Działem Historycznym gromadzi i opracowuje również zabytki sztuki i militariów japońskich. Na zbiór składają się: zbroje samurajskie, miecze, drzeworyty, kakemona, publikacje, rzeźby, ceramika, wyroby z laki i brązu, tkaniny, lalki, karty pocztowe, fotografie. Przedmioty te pochodzą z okresów: Koto (1500-1550), Edo (1603–1868), Meiji (1868–1912), Showa (1926-1989), a także w nielicznych przypadkach z czasów nam współczesnych.

Okruchy wystawy

Konto Muzeum Podkarpackiego w Krosnie Bank Pekao SA 14 1240 2311 1111 0010 9647 7149

Muzeum Podkarpackie w Krośnie © 2023. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.

Skip to content